Maivors fond

Medlemsavgift 2019: 

Önskar du få vara med i Maivors Sociala Salong så är kostnaden för medlemskap  och ett ex av boken 

"Ett annat sätt att se i socialt arbete Och i livet… av Christian Åkerlund och Maivor Gustafsson

100 kr som insätts på: Swedbanks företagskonto: 8327-9934499086-7 som står i namnet: Maivors Sociala Salong

x) önskar du få boken postad tillkommer 28 kr i porto

Det har påpekats att man endast kan skriva 12 tecken i meddelanderutan hos Swedbank! Skriv bara namn (förkortat om det inte får plats)

 och sänd sedan ett mail till: info@maivorssalong.se med ditt namn, adress och e-postadress, för att du skall få kallelse till salongerna! 


Maivors Minnesfond

Vi vill tacka alla som skänkt pengar till fonden. 

Vi vill även tacka de som satt in pengar till träd i Vi skogen, gåvor till Läkare utan gränser, Cancerfonden mm.

Vi har skapat en minnesfond för att hedra minnet av Maivor.

Drygt 32.000 kr sattes in på Maivors Minnesfond efter begravningen.

 Ändamålet skall vara:
Att skapa en Social Salong, en mötesplats för samtal om socialt arbete i Maivors anda, med utgångspunkt från boken 
'Ett annat sätt att se i socialt arbete och i livet'.

Du som vill stödja fonden kan sätta in pengar på fondens konto hos Swedbank:

företagskonto 8327-9,934 49 9086-7 (se ovan)

STADGAR

§ 1 Allmänt
Maivors Sociala Salong är ett fristående, ideellt sällskap för ett alternativt synsätt i socialt arbete
§ 2 Ändamål
Sällskapets ändamål är att
skapa intresse, engagemang och former för att behålla och utveckla socialt arbete, baserat på relationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter
Ändamålet skall nås genom seminarieverksamhet och kontakter via sällskapets hemsida.
§ 3 Medlemskap
Medlemskap i sällskapet erbjuds personer som har intresse för att verka i syftets anda. § 4 Medlemsavgift
Medlemskap erhålls genom insättning på sällskapets fond.
§ 5 Verksamhetsår
Sällskapets verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.
§ 6 Årsmöte
Ordinarie årsmöte genomförs under det första halvåret. Sällskapets styrelse beslutar om tid och plats. Kallelse skall ske senast fyra veckor i förväg.
Vid årsmötet har varje deltagande medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän
Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst Styrelsens verksamhetsberättelse Redovisning av fondens medel Revisionsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av eventuell årsavgift för nästkommande år Motioner från medlemmar eller styrelse
Val av styrelseordförande för ett år
Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år
Val av revisor för ett år
Övriga ärenden

§ 7 Styrelsen
Styrelsen skall, utöver ordförande ha, sekreterare, fondförvaltare och tre till fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen beslutar hur ansvaret för dessa funktioner skall fördelas.
Styrelsen skall genomföra minst två protokollförda sammanträden per år. Kallelse tillsammans med föredragningslista skall skickas till samtliga styrelseledamöter senast en vecka före mötet.
Styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande.
§ 8 Firmatecknare
Sällskapets firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 9 Verksamhetsberättelse, bokslut och revision
Verksamhetsberättelse och bokslut skall vara upprättade senast tre veckor före beslutad dag för årsmöte och revisionsberättelse senast två veckor före.
§ 10 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet. Förslag skall föreligga senast två veckor före årsmötet.
§ 11 Sällskapets upplösning
Förslag om upplösning av Sällskapet skall anmälas i kallelse till medlemsmöte. Medlemsmötet beslutar om Sällskapets eventuella upplösning. Härför erfordras att beslut tagits vid två på varandra följande möten med minst 6 månaders mellanrum. Vid sista behandlingen skall minst 2/3 av de röstande bifalla beslutet. Sedan Sällskapet trätt i likvidation och verksamheten avvecklats skall eventuella tillgångar användas på sätt som gynnar sällskapets syften.

_______________________________________________________________________

Verksamheteberättelser åren 2012 t o m 2015 

Verksamhetsberättelse 2015

 för Maivors Sociala Salong - ett fristående ideellt sällskap 

Styrelse Styrelsen har under 2015 bestått av: 

Gun-Lis Angsell ordförande, Monica Bäckström sekreterare/kassör,
övriga ledamöter: 
Kajsa Andersson, Manne Bäckström, Gertrud Eriksson, Eva Britt Lönnback Yilma, Göran Månsson och Magnus Waller. 

Årsmöte 
Årsmötet hölls den 7 maj i Fountain House lokaler på Götgatan 38 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft fyra styrelsemöten. 

Arbetsgruppen 
Arbetsgruppen har bestått av Eva Britt Lönnback Yilma, Claudette Skilving, Francesca Östberg och Heléne Nellvik och Charlotte Lundberg. Gun-Lis Angsell har varit adjungerad. 

Nytryck av boken 
I början av året lät vi nytrycka 100 ex av boken Ett annat sätt att se i socialt arbete och livet. 

Salonger 
Tre Sociala Salonger har hållits under året. Samtliga i Fountain House lokaler. 

Den första handlade om fosterbarn Fosterbarn i tid och rum. Johanna Sköld och Ingrid Söderlind beskrev forsterbarnsvårdens utveckling från mitten av 1800 talet till i dag. 

Den andra salongen hölls i samband med årsmötet och var en uppföljning av tidigare Salong om människor som tigger. Kulturgeograf Erik Hansson var inbjuden som inledare. Den tredje salongen, i oktober, hade rubriken Lojal, lydig och tyst, psykologieforskaren Wanja Astvik om styrning och arbetsvillkor i socialtjänsten och om socialsekreterares strategier att hantera sina arbetsvillkor när obalansen mellan resurser och krav är för stor. 

Varje salong har samlat omkring 30 deltagare. 
Inbjudan har gått ut till i första hand de som är medlemmar i Maivors Sociala Salong men också till personer som förväntats ha intresse för sociala frågor i Maivors anda. 

Medlemmar 

Sällskapet hade vi årets utgång 105 medlemmar, en ökning med 25 medlemmar sedan föregående årsskifte. Nya medlemmar kommer till framförallt genom intresset för salongerna. Medlem i Sällskapet kan den bli, som vill verka för att behålla och utveckla socialt arbete baserat på relationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter. Medlemsavgiften har under året varit 100 kr. Boken ”Ett annat sätt att se” ingår i medlemsavgiften. 

Ekonomi 

Intäkte: gåvor/medlemsavgifter 2980 kronor 
Kostnader: föreläsararvode/reseersättning, hemsidan, boken, gåvor, bankostnader 6192 kronor 

Resultat 
Underskott 3212 kronor 

Hemsida 
På sällskapets hemsida ”Maivors Sociala Salong” finns information om vad som pågår 
Adress
www.maivorssalong.se. Sällskapet har även en facebooksida. 

Övrigt 
Sällskapet har skänkt 500 kr till föreningen ”Hjärta till hjärta” och 1000 kr till stiftelsen Fountain House. 

För styrelsen i april 2016 

Gun-Lis Angsell ordf. Monica Bäckström, kassör
Ledamöter: Kajsa Andersson , Gertrud  Eriksson, Manne Bäckström, Eva Britt Lönnback Yilma,  Göran Månsson, Magnus Waller


Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 för Maivors Sociala Salong
- ett fristående ideellt sällskap

Styrelse
Styrelsen har under 2014 bestått av:
Gun-Lis Angsell ordförande, Monica Bäckström sekreterare/kassör, övriga ledamöter Kajsa Andersson, Manne Bäckström, Gertrud Eriksson, Eva Britt Lönnback Yilma, Göran Månsson och Magnus.
Styrelsen har under året haft 4 styrelsemöten.

Arbetsgrupperna
Den första arbetsgruppen har bestått av Eva Britt Lönnback Yilma, Claudette Skilving, Francesca Östberg och från och med hösten även Heléne Nellvik och Charlotte Lundberg. Gun-Lis Angsell har varit adjungerad. Erik Finne, som var med gruppen under våren avled hastigt den 13 Vid förra årsmötet initierades ytterligare en arbetsgrupp. Magnus Waller som haft omfattande kontakter med stadsdelsförvaltningar som har ambitioner att utveckla det sociala arbetet i Maivors anda fick i uppdrag att undersöka i vad mån vi kunde vara delaktiga i möten, konferenser och liknande, anordnade av förvaltningarna. Magnus fick också i uppdrag att vara samordnande för den arbetsgrupp som skulle jobba med frågan. 
Årsmöte
Salongens första årsmöte hölls den 1 april i Emma Träfflokal i Hökarängen.
Två Sociala Salonger har hållits under året. Den första i samband med årsmötet med temat
Verksamheten Emil – vad hände sen? Marcela Puga från Familjecentrum i Vårby, Eva Nyberg, FoU Södertörn samt Marie Björnstierna och Ewa Skoglund från Hagalunds Familjecenter var inbjudna och berättade om sina erfarenheter av familjecenter och förebyggande familjearbete.

Den andra salongen hölls i november i Fontänhusets lokaler på Götgatan 38 och hade temat Tiggeri på gator och torg - hur påverkas vi och vad kan vi påverka? Rickard Klerfors från föreningen Hjärta till hjärta, Linköping, tog upp vad som kan göras för romer både i Sverige och i deras hemland. Pertti Koistinen, uppsökande socialsekreterare i Stockholms stad, beskrev EU-medborgares situation här och hur han och hans kolleger arbetar.

Inbjudan till salongerna har gått ut till personer som förväntats ha intresse för sociala frågor i Maivors anda.

Övrigt
Sällskapet har skänkt 500 kr till föreningen ”Hjärta till hjärta”.

Hemsida
På sällskapets hemsida ”Maivors Sociala Salong” finns information om vad som pågår Adress www.maivorssalong.se. Sällskapet har även en facebooksida.

Medlemmar
Sällskapet hade vi årets utgång 80 medlemmar, mer än en dubblering från föregående årsskifte. Nya medlemmar kommer till framförallt genom intresset för salongerna. Medlem i Sällskapet kan den bli, som vill verka för att behålla och utveckla socialt arbete baserat på relationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter. Ett krav för att bli medlem har under året varit en avgift på 50 kr till Sällskapets fond, då har man samtidigt erhållit en kopierad version av boken ”Ett annat sätt att se”.

Ekonomi
Intäkterna under 2014 har bestått av: gåvor/medlemsavgifter till fonden: 800 kronor
Kostnaderna har uppgått till 2898 kronor (föreläsararvode/reseersättning, webbhotell, hemsidan, finansiella kostnader, gåva).
Ränteintäkter 60 kronor  
Resultat/underskott: 2099 kronor

För styrelsen i april 2015

Gun-Lis Angsell ordförande Monica Bäckström kassör

Göran Månsson Kajsa Andersson Manne Bäckström Magnus Waller Gertrud Eriksson Eva Britt Lönnback Yilma 

Verksamhetsberättelse  1/9 -2012 --31/12-2013

Styrelsen har, efter val vid konstituerande möte den 19 mars 2013, bestått av:

Gun-Lis Angsell ordförande, sekreterare/kassör Monica Bäckström. Övriga ledamöter: Kajsa Andersson, Manne Bäckström, Gertrud Eriksson, Eva Britt Lönnback, Göran Måns- son och Magnus Waller.
Styrelsen har under året haft 4 styrelsemöten.

Arbetsgruppen. En arbetsgrupp bestående av Erik Finne, Claudette Skilving, Eva Britt Lönnback, Denise Melin och Francesca Östberg bildades redan vid det första orienterande möte den 17 ja- nuari 2013. Denise Melin har lämnat arbetsgruppen.

Salonger. Arbetsgruppen har under året arrangerat två ”Maivors salong” i Emmas lokaler i Hökar- ängen. Dels den 24 april under temat ”Hopp” och dels den 30 september med föreläsare Agneta Werner som pratade om erfarenheter från insidan av psykiatrin.

Inbjudan har gått till personer som förväntats ha intresse för sociala frågor i Maivors anda. Till den 24 april kom ett drygt 20-tal personer och till den 30 september något färre. Det bjöds på förtäring: soppa, bröd mm som EMMA-folket ordnat.

FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete) Symposium
På Forsa symposiet i mars (Brukarinflytande i forskning och praktik) uppmärksammades Maivor och Bengt Börjeson, två för det sociala arbetets ideologi och utveckling viktiga per- soner. Gun-Lis Angsell höll ett anförande om Maivors betydelse och gärning. Gun-Lis Angsell och Claudette Skilving har medverkat i Sociala Nästets podradiosänd- ning och där berättat om Maivors syn på det sociala arbetet.

Ett annat sätt att se Boken ”Ett annat sätt att se i socialt arbete och livet” som nytryckts i närmare 600 exem- plar genom Magnus Wallers och Socialförvaltningens försorg, har sålts och delats ut bland annat vid Forsa symposiet, till stadens BBIC utbildningar och till Fontänhögskolan (samar- bete Sveriges Fontänhus och socionomutbildningar).

Hemsida Manne Bäckström har utvecklat hemsidan Maivors Sociala Salong där information om vad som pågår kontinuerligt läggs ut.

Medlemmar. Medlem i Sällskapet kan den bli som vill verka för att behålla och utveckla socialt arbete baserat på relationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter. Ett krav för att bli medlem är att man erlägger en avgift på minst 50 kronor till Sällskapets fond. Sällskapet hade vi årets utgång 40 medlemmar.

Ekonomi. Det förlängda räkenskapsårets intäkter (september 2012 - 31 december 2013) har uppgått till 34 525 kr. Intäkterna har bestått av gåvor till fonden: 32.625 kr samt försäljning av bo- ken ”Ett annat sätt att se i socialt arbete” av Maivor och Christian Åkerlund 1.900 kr. Kost- naderna har uppgått till 3.218 kr, (föreläsararvode, webbhotell, hemsidan, fin. kostn.) Ränteintäkter 122 kr.

Resultat: 31.429 kr
För styrelsen 1 april 2014

Gun-Lis Angsell -  Ordförande

Monica Bäckström - Kassör

Ledamöter: Göran Månsson, Kajsa Adersson, Gertrud Eriksson, Eva Britt Lönnbäck, Magnus Walle

Eva Britt Lönnback Yilmainfo@maivorssalong.se© Manne Bäckström 2013