Föreningen Maivors Sociala Salong/ Maivors vänner
          "Ett annat sätt att se i socialt arbete och i livet"

______________________________________

Birkagården Stockholm, den 20:de och sista salongen den 7/11-22


250px-Birkagården


Efter medlemsmötet den 7 november berättade Anders Arnsvik om Birkagården.

Verksamheten Birkagården startades 1902 av Ebba Pauli och Natanael Beskow. Förebilden var den engelska settlementrörelsen.  Initiativtagarnas avsikt var att skapa en mötesplats för människor från olika miljöer och samhällsklasser. Man startade i liten skala med familjeaftnar och läsrum och utvidgade efterhand till ungdomsgrupper, förskolor, kolloverksamheter och en folkhögskola. Efter några år flyttade verksamheten in i nuvarande lokaler på Karlbergsvägen 86, den nuvarande Birkagården. Där finns i dag ett café och bedrivs bland annat en mycket omfattande kursverksamhet. 

Birkagården den äldsta av de fem hemgårdar som numera finns i Stockholm och har tjänat som förebild när dessa har kommit till och utvecklats.

Vi var överens om att Birkagårdens verksamhet är helt i linje med Maivors syn och ambitioner. Öppna verksamheter, mötesplatser och möjligheter för alla att utveckla intressen, kunskap och färdigheter.  Ett alternativt och värdefullt socialt arbete.

Anders Arnsvik, socionom och med ett förflutet i socialt arbete och FoU verksamhet, har haft i uppdrag att skapa Birkagårdens arkiv.  Birkagårdens historia finns således nu, sedan 2021, att tillgå i Stockholms stadsarkiv. 

Gun-Lis Angsell


Vårt sista möte i föreningen Maivors Sociala Salong/Maivors vänner ägde rum måndagen den 7 november på Birkagården.                      

Årsmöte (nr 1 av 2) 2022

Tid: 25 april 2022

Närvarande: Anders Arnsvik, Charlotte Lundberg, Claudette Skilving, Francesca Östberg, Helene Nellvik, Gun-Lis Angsell, Göran Månsson, Kajsa Hagberg, Thorleif Herrström, Yvonne Zätterman Åberg och Eva Britt Lönnback Yilma.

Mavors katt bor nu i hennes systerdotter Linas trädgård i Lund!

Maivors katt hos Liana-9DF2-7016780CDA5C (kopia)

Plats: Fountain House, Götgatan 38, Stockholm

1§ Ordförande Gun-Lis Angsell hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2§ Gun-Lis utsågs till mötesordförande.

3§ Eva Britt Lönnback Yilma utsågs till sekreterare för mötet.

4§ Charlotte Lundberg och Francesca Östberg utsågs till protokolljusterare.

5§ Mötet ansåg att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

6§ Verksamhetsberättelsen presenterades av Gun-Lis.

7§ Verksamhetsberättelsen godkändes.

8§ Föreningens ekonomi presenterades av Gun-Lis. Ett uttag av obehöriga skedde under våren 2021. Föreningens kassör Monica Bäckström polisanmälde händelsen och satte in motsvarande summa på kontot. 

Utgifter under året var bankavgift och kostnader för hemsidan.

 9§ Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

10§ En enhetlig styrelse föreslog i oktober 2021 att föreningen ska upplösas. Föreningen har genomfört 19 evenemang, salonger och seminarier, och hade ett tjugonde på gång när pandemin satte hinder. Återstart bedömdes inte som realistisk. 

Beslut: Mötet godkänner styrelsens förslag om att avveckla verksamheten. 

Enligt stadgarna erfordras att beslut om upplösning fattas vid två på varandra följande möten med minst 6 månaders mellanrum. 

Nästa medlemsmöte äger rum den 7 novenber 2022, Birkagården Stockholm

12§ Ordföranden avslutar årsmötet. 

Eva Britt Lönnback Yilma

Sekreterare

Charlotte Lundberg                                                   Francesca Östberg

Justerare                                                                    Justerare

Övrigt.

 Innan årsmötesförhandlingarna gästades vi av Agneta Werner, som var Salongens första externa föreläsare, i september 2013. Då talade Agneta om bemötande inom den psykiatriska vården. Nu berättade hon om vad som hänt henne därefter, en ny vända inom psykvården och därefter en återhämtning som lett till jobb och ett välfungerande liv. 

      Vi tänker på Maivors ord; att alltid förmedla hopp.

Styrelsen, som sitter kvar till nästa möte, beslöt att bevilja Fountain House 2500 kronor för förtäring och för generös tillgång till deras lokaler under många möten och salonger. 

Föreningens kvarvarande böcker Ett annat sätt att se i socialt arbete och i livet av Christian Åkerlund och Maivor Gustafsson ska kunna beställas via tidskriftens Socialpolitiks hemsida. Andra möjligheter till spridning tas upp på nästkommande medlemsmöte.

Eva Britt Lönnback Yilma

Sekreterare

Årsmöte 2022 /sista Salongen

Måndagen den 25 april kl 18.00 

Fountain House, Götgatan 38, Sthlm

Gästföreläsare: Agneta Verner

”Från psykpatient till friskt liv"

Agneta Verner var vår första föreläsare i Maivors Sociala Salong den 30 september 2013.

Kallelse har skickats ut i behörig tid till samtliga medlemmar. 

Om du vill närvara på mötet går det bra att anmäla till Göran Månsson: mansson.g@icloud.com

Jag vill tacka styrelsen och  alla som varit så entusiastiska och engagerade i Maivors salong under 10 års tid med så många intressanta föreläsare och möten med olika människor.. 

Monica  -  Maivors syster 

----------------------------------------------------------------------------------

Årsmötena 2020 och 2021 uppskjuta 

 p g a Corona restriktioner


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Maivors Sociala Salong/Maivors Vänner

Måndagen den 30 mars 2020 kl 18 00

Plats: Lucky Garden, Klara Norra Kyrkogata 19         

 Dagordning


 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av justeringsmän
 4. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
 5. Redogörelse för årets aktiviteter – Verksamhetsberättelse (bifogad)
 6. Redovisning av fondens medel
 7. Revisionsberättelse
 8. Ansvarfrihet för styrelsen
 9. Inkomna förslag – motioner
 10. Val av styrelseordförande för ett år
 11. Val av styrelseledamöter 
 12. Val av revisor för ett år 
 13. Val av valberedning
 14. Övriga ärenden: Namnändringen, från Maivors Sociala Salong till Maivors Vänner

      stadgeändring angående revision.

15.  Mötet avslutas

Därefter diskuterar vi, kommande salonger och firandet av genomförda 20 salonger.

Välkomna!


Gun-Lis Angsell    Monica Bäckström          Eva Britt Lönnback Yilma

Ordförande          Kassör                           Sekreterare


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse 2019 för Maivors Sociala Salong 

Styrelse

Styrelsen har under 2019 bestått av:

Gun-Lis Angsell ordförande, Eva Britt Lönnback Yilma, sekreterare, Monica Bäckström, kassör. Övriga ledamöter Göran Månsson, Helene Nellvik, Charlotte Lundberg, Claudette Skilving, Francesca Östberg och Anette Manoti. Revisor har varit Inga Britt Nylund

Årsmöte

Årsmötet hölls den 13 maj på Lucky Garden, Klara Norra Kyrkogata 19 i Stockholm 

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft sex sammanträden. Mötena har i huvudsak handlat om planering av salonger och seminarier och uppföljning av de aktiviteter vi genomfört. Frågan om namnbyte, från Maivors Sociala Salong till Maivors Vänner, har diskuterats och beslut därom fattades i december. Beslutet måste fastställas på årsmötet. Förutom Salonger och seminarier har styrelsen beslutat att vi ska fira att vi nu genomfört 20 evenemang. Vi har också fattat beslut om att göra ett nytryck av boken Ett annat sätt att se, 100 exemplar.

Salonger och seminarier

Under slutet av föregående år beslöt vi att pröva ett större seminarium i samarbete med ABF och tidskriften Socialpolitik. Seminariet Hur blir förorten en trygg plats utan dödsskjutningar genomfördes den 5 februari och drog stor publik. Emil Rosén Adsten från Fryshusets teatergrupp inledde med ett koncentrat av pjäsen Klipp han och nationalekonomen Ingvar Nilsson fortsatte med fakta kring Ortens dilemma och vad som krävs för långsiktiga lösningar.

Stärka av denna framgång ordnade vi ytterligare ett seminarium den 18 november på ABF, med samma samarbetspartner. Denna gång med rubriken Civilsamhällets engagemang – till vilket pris? Evenemanget hade Thord Erikssons reportagebok Dom som stod kvar som bas. Thord Eriksson medverkade, så även författaren Gabriella Ahlström som skrivit boken Hemma hos andra. Även detta seminarium var välbesökt.

Utöver seminarierna har vi haft en salong – Nya rum - hopp för ensamkommande ungdomar. Torbjörn Sander, Filippa Rinman och Anette Avelin var inbjudna för att berätta om sitt arbete för att hitta rum till ensamkommande ungdomar. Salongen hölls i Fountain House lokaler. Ytterligare en Salong, med arbetsnamnet Tenstasalongen var planerad, men kunde av olika skäl inte genomföras.

Inbjudan har gått ut till i första hand de som är medlemmar i Maivors Sociala Salong men också till personer som förväntats ha intresse för sociala frågor i Maivors anda.

Tidskriften Socialpolitik

Samarbete med tidskriften Socialpolitik har fortsatt. Socialpolitik har bekostat lokalhyran på ABF vid seminarierna i februari och november.

 Medlemmar 

Medlem i Sällskapet kan den bli, som vill verka för att behålla och utveckla socialt arbete baserat på relationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter. Medlemsavgift betalas genom att man köper boken ”Ett annat sätt att se”. Priset på boken har varit 100 kronor.


Vid förra årsmötet fastslog vi att alla som vill, dvs skriver upp sig på sändlistan, ska betraktas som medlemmar oavsett om de betalat genom att köpa boken eller inte. 

Föreningen hade vid årets utgång 200 medlemmar, en ökning med 34 medlemmar sedan föregående årsskifte. Nya medlemmar tillkommer framförallt genom intresse för salongerna och seminarierna. 

Ekonomi

Intäkterna har bestått av medlemsavgifter och gåvor till fonden, sammanlagt 1050 kronor. Kostnader har varit hemsidan, bankavgift, gåvor samt böcker vi skänkt till föreläsare, sammanlagt 4257 kronor.

Resultatet blev en förlust på 3207 kronor. Tillgångar vid årets slut var bankmedel 16 452 kronor och de fyra böcker vi hade i lager. Totalt 16 736 kronor.

Resultat- och balansräkning finns i ett särskilt dokument som finns tillgängligt vid årsmötet.

Skattemyndigheten har befriat oss från deklarationsskyldighet under fem år, 2018 – 2022. Samma verk har meddelat att vi inte längre behöver ha någon revisor.

Hemsida

På föreningens hemsida har vi lagt ut information om salonger, minnesanteckningar från salonger och andra aktiviteter. Hemsidan har skötts av Monica och Manne Bäckström. Det finns ambitioner och ett pågående arbete att överföra ansvaret till Helene Nellvik. 

Adress www.maivorssalong.se.  Föreningen har också en facebooksida, ”Maivors Sociala Salong”. 

För styrelsen i februari 2020

Gun-Lis Angsell Eva Britt Lönnback Yilma

Ordförande                             Sekreterare 

Monica Bäckström    

Kassör/fondförvaltare

Göran Månsson, Helene Nellvik, Charlotte Lundberg, 

Claudette Skilving, Francesca Östberg Anette Manoti


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Måndagen den 18 november 2019 kl 18.30

Seminarium under rubriken: ”Civilsamhällets engagemang - till vilket pris?

För att belysa detta har vi bjudit in Thord Eriksson och Gabriella Ahlström som båda har skrivit om dessa frågor.

Civilsamhällets engagemang – till vilket pris?

Samhällsklimatet förändras och värderingar förskjuts. Idag upplever många ideellt engagerade att samhället sviker, att de inte får något stöd. Det är en dramatisk utveckling som skett utan debatt och beslut. Dom som står kvar är ett viktigt och nödvändigt komplement, men kan inte ersätta samhällets ansvar och insatser. Vi kommer att möta nya prövningar i krigens och klimatförändringarnas spår. Vilka ska då stå kvar? 

För att belysa dessa frågor har vi bjudit in två personer.

Thord Eriksson, journalist och författare har skrivit reportageboken Dom som stod kvar. Här beskriver han hur civilsamhället engagerat sig för att stötta ensamkommande ungdomar och hur det påverkat människor runtomkring. 

Thord berättar om vad han mött när han samlat material till boken och hur hans eget engagemang växt i både tanke och handling.

Gabriella Ahlström, författare och moderator, bidrar med erfarenheter av att vara del av det engagerade civilsamhället. Gabriella har skrivit romanen Hemma hos andra, där ensamkommande är ett tema.

Därefter finns möjlighet att ställa frågor och samtala. 

Mycket välkomna!

Måndagen den 18 november kl 18.30

Lokal ABF-huset Sveavägen 41 på Norrmalm, Hedénsalen

Fri entré

Föreningen Maivors Vänner i samarbete med tidskriften SocialPolitik och ABF. 

————————————————————————————————————————————————------------

Verksamhetsberättelse 2018 för Maivors Sociala Salong

Styrelse

 Styrelsen har under 2018 bestått av:

Gun-Lis Angsell ordförande, Eva Britt Lönnback Yilma, sekreterare, Monica Bäckström, kassör. Övriga ledamöter Göran Månsson, Helene Nellvik, Charlotte Lundberg, Claudette Skilving, Francesca Östberg och Anette Manoti. Revisor har varit Inga Britt Nylund

Årsmöte

Årsmötet hölls den 14 maj på Lucky Garden, Klara Norra Kyrkogata 19 i Stockholm

Styrelsemöten

Från och med 2018 är arbetsgruppen inkluderad i styrelsen. Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Det första handlade om resultatet av de synpunkter vi lämnat till översynen av Socialtjänststlagen och om kommande salonger. Höstens möten handlade, förutom om kommande salonger, i huvudsak om samarbete med tidskriften Socialpolitik och ett gemensamt seminarium på ABF.

Salonger 

Vi har haft två Sociala Salonger under året.

Den första salongen hade rubriken Barn på flykt då och nu. Sinikka Ortmark Stymne delgav erfarenheter från sin egen barndom som krigsbam och reflekterade över skillnader mellan finska krigsbarn och dagens ensamkommande flyktingbam.

Till den andra salongen hade vi bjudit in Irene Wennemo som talade om. Det gemensamma — Om den svenska välfärdsmodellen. Salongen var den hittills mest välbesökta.

Salongema har hållits i Fountain House lokaler och samlat mellan 15 och drygt 30 deltagare.

Inbjudan har gått ut till i lförsta hand de som är medlemmar i Maivoes Sociala ,Salong men också till personer som förväntas ha intresse flör sociala frågor i Maivors anda.

Tidskriften Socialpolitik

Tidskrifften Socialpolitik har uttalat intresse för fortsatt samarbete. Detta har under året, förutom yttrande till översynen av socialtjänstlagen, resulterat i planering av ett gemensamt seminarium i februari 2019 om dödsskjutningarna i våra förorter.

Medlemmar

Sällskapet hade vid årets utgång 166 medlemmar, en ökning med 31 medlemmar sedan föregående årsskifte. Nya medlemmar tillkommer framförallt genom intresse för salongerna.

Medlem i Sällskapet kan den bli, som vill verka för att behålla och utveckla socialt arbete baserat på relationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter. Medlemsavgiften har under året varit 100 kr. Boken ”Ett annat sätt att se” ingår i medlemsavgiften.

Ekonomi

Intäkterna har bestått av medlemsavgifter och gåvor till fonden, sammanlagt 1300 kronor. Kostnader har varit hemsida, bankavgift, gåvor samt böcker vi skänkt till föreläsare, sammanlagt 2 836 kronor.

Resultatet blev en förlust på 1 536 kronor. Tillgångar vid årets slut var bankmedel 17 824 kronor och 20 böcker vi har i lager. Totalt 19 244 kronor.

Resultat- och balansräkning finns i ett särskilt dokument som delas ut vid årsmötet.

Hemsida

På sällskapets hemsida har vi lagt ut information om salonger, minnesanteckningar från salonger och andra aktiviteter. Hemsidan har skötts av Monica och Manne Bäckström. Adress www.maivorssalong.se. Sällskapet har också en facebooksida, ”Maivors Sociala Salong”.

För styrelsen i april 2019

Gun-Lis Angsell              Eva Britt Lönnback Yilma

Ordförande.                      Sekreterare 

Monica Bäckström

Kassör/fondförvaltare

Göran Månsson,.  Helene Nellvik,    Charlotte Lundberg

Claudette Skivling,  Francesca Östberg,  Anette Manoti

___________________________________________________________________________________

Referat från ”Hur blir förorten en trygg plats?”  Red.Anna Fredriksson, Socialpolitik, se under Nyheter/referat

-------------------------------------------------------------------

Referat av Heléne Nellvik: se under Nyheter/referat

Salong nr 17 den 22 november i år handlade om "Det gemensamma" - om den svenska välfärdsmodellen

Irene Wennemo talade om sin bok en initierad och inspirerande skildring av det svenska välfärdssamhällets utveckling. Välfärdspolitik bygger på tillit och i boken beskrivs varför tilliten växte sig stark i de nordiska länderna. Den svarar på en rad spännande frågor bl.a. om hur det kommer sig att arbetarrörelsen i Norden blev så framgångsrik i kampen för välfärdsreformer när den inte blev det i de mer avancerade och industrialiserade länderna i resten av Europa. Hon berättar om välfärdssamhällets historiska rötter och om den krokiga vägen fram till dagens system där alltfler välfärdstjänster bjuds ut på marknaden och den tillit som byggts upp riskerar att försvagas. 

Irene Wennemo är doktor i sociologi och har arbetat sedan 1990-talet med välfärdspolitiska frågor bland annat på LO och hon har deltagit i flera statliga utredningar och varit statssekreterare hos Ylva Johansson under den senaste mandatperioden.

 Arbetsgruppen

Gun-Lis Angsell, Charlotte Lundberg, Eva Britt Lönnback Yilma, Göran Månsson, Heléne Nellvik, Claudette Skilving, Francesca Östberg 

___________________________________________________________________________________________

Genom möten i Maivors Sociala Salong vill vi hålla ett alternativt synsätt i socialt arbete vid liv. Salongerna är ett forum för öppna och förutsättningslösa samtal, i syfte att skapa och vidmakthålla intresse, engagemang och former för socialt arbetebaserat på relationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter. Salongerna tar sin utgångspunkt i boken "Ett annat sätt att se i socialt arbete Och i livet…" av Christian Åkerlund och Maivor Gustafsson

______________________________________________________________________

Vid årsmötet den 14 maj 2018  antogs verksamhetsberättelsen 2017:

Verksamhetsberättelse 2017 för Maivors Sociala Salong

Styrelse

Styrelsen har under 2017 bestått av:

Gun-Lis Angsell ordförande, Eva Britt Lönnback Yilma, sekreterare, Monica Bäckström kassör, övriga ledamöter Kajsa Andersson, Gertrud Eriksson, Göran Månsson och Anette Manoti.

Årsmöte

Årsmötet hölls den 22 maj 2017 i Fountain House lokaler på Götgatan 38.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft två protokollförda styrelsemöten. Vid det första diskuterades om vibehövde både en arbetsgrupp och en styresle. Detta mot bakgrund av att de flesta aktiviteterna sköts av arbetsgruppen. Konstaterade att styrelse behövs så länge stadgarna gäller. Vi beslöts att styrelsens medlemmar skulle kallas till arbetsgruppens möte.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen har bestått av Eva Britt Lönnback Yilma, Claudette Skilving, Francesca Östberg, Heléne Nellvik och Charlotte Lundberg. Gun-Lis Angsell har varit adjungerad. Styrelsens ledamöter har varit inbjudna att delta och framförallt Göran Månsson har deltagit. Under hösten diskuterades former för att diskutera och lämna synpunkter till den pågående översynen av Socialtjänstlagen. Årets sista Salong ägnades år frågan om översynen och resulterade i ett yttrande som skickades in i början av 2018.

Salonger

Fyra Sociala Salonger har hållits under året.

På den första salongen berättade Anette Bäckström om sitt arbete på Socialjouren, nordvästra Stockholm.– Socialjouren – socialtjänstens sista utpost

Rubriken på nästa salong var Från social oro till mobilisering av civilsamhället. Anette Manoti berättade om erfarenheter från Skärholmen och ett arbetssätt som stärker invånarnas tilltro tillmyndigheter och institutioner.

Sedan följde Våld mot barn – vilken kunskap behöver socialtjänsten. Ingrid Åkerman redovisade enstudie som gjorts vid Barnafrid, Nationellt kunskapscentrum i Linköping.

Årets sista salong ägnades år översyn av Socialtjänstlagen – Hur kan det förebyggande arbetetförstärkas i socialtjänstlagen.

Salongerna har hållits i Fountain House lokaler och samlat mellan 15 och 25 deltagare.

Inbjudan har gått ut till i första hand de som är medlemmar i Maivors Sociala Salong men också till personer som förväntats ha intresse för sociala frågor i Maivors anda.

Tidskriften Socialpolitik

Tidskriften Socialpolitik bjöd in till samarbete i fråga om översyn av Socialtjänstlagen och erbjödmedlemmar i Maivors Salong att prenumerera på tidskriften. Erbjudandet accepterades.

Medlemmar

Sällskapet hade vi årets utgång 135 medlemmar, en ökning med 24 medlemmar sedan föregåendeårsskifte. Nya medlemmar tillkommer framförallt genom intresse för salongerna.

Medlem i Sällskapet kan den bli, som vill verka för att behålla och utveckla socialt arbete baserat pårelationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter. Medlemsavgiften har under året varit 100 kr. Boken ”Ett annat sätt att se” ingår i medlemsavgiften.

Ekonomi

Intäkterna har bestått av medlemsavgifter och gåvor till fonden sammanlagt 1000 kronor. Kostnader har varit hemsidan, bankavgift, gåvor samt böcker vi skänkt till föreläsare, sammanlagt 3 835 kronor.

Resultatet blev en förlust på 2 835 kronor. Tillgångar vid årets slut var bankmedel och de böcker vi har i lager.

Resultat- och balansräkning finns i ett särskilt dokument och redovisas på årsmötet.

Hemsida

På sällskapets hemsida har vi lagt ut information om salonger, minnesanteckningar från salonger och andra aktiviteter. Hemsidan har skötts av Monica och Manne. Adress www.maivorssalong.se. Under året beslöts att huvudansvaret för hemsidan skulle övergå till Helene Nellvik.

Sällskapet har också en facebooksida, ”Maivors Sociala Salong”.

För styrelsen i april 2018

Gun -Lis Angsell            Eva Britt Lönnback Yilma

Ordförande                    Sekreterare

Monica Bäckström

Kassör/fondförvaltare

Kajsa Andersson           Gertrud Eriksson

Göran Månsson             Anette Manoti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sällskapets styrelse 2018

Gun-Lis Angsell, ordförande, Eva Britt Lönnback, sekreterare, Monica Bäckström, fondförvaltare och kassör.

Ordinarie ledamöter: Göran Månsson, Anette Manoti, Helene Nellvik, Charlotte Lundberg, Claudette Skivling.

Suppleant: Francesca Östberg        Revisor: Inga Britt Nylund

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Verksamhetsberättelse 2016 och årsmötesprotokoll 2017 - se nedan!

------------------------------------------------------------------------------------------------- Erbjudande från Socialpolitik till medlemmar i Maivors Sociala Salong:

Prenumeration på tidskriften Socialpolitik 2 nr till ett pris av 119 kr.
Beställ prenumeration och ange "Maivors Sociala Salong" på följande adress: 
http://www.socialpolitik.com/prenumeration/
----------------------------------------------------------------------------------

 I tidningen Vision nr 3 2016 intervjuas Magnus Waller om Maivors Sociala Salong. "En mötesplats som vill inspirera till alternativa synsätt i socialt arbete." (Klicka på texten!)

•  I tidningen "Socionomen" skriver Anne-Ly Loosar en artikel om Maivors motto "Hopp, snällhet och ett forskande öga". (Klicka på texten!)

_______________________________________________________________________

Totalt har vi nu genomfört 16 Salonger - i spalten till vänster finns en sammanfattning.

___________________________________________________________________

Maivors Sociala Salong är en ideell förening, registrerad 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 2017 i Maivors Sociala Salong ägde rum den 22 maj i Fountain House lokaler, Götgatan, Stockholm

Verksamhetsberättelse 2016 för Maivors Sociala

Salong

Styrelse

Styrelsen har under 2016 bestått av:

Gun-Lis Angsell ordförande, Monica Bäckström sekreterare/kassör, övriga ledamöter Kajsa Andersson, Manne Bäckström, Gertrud Eriksson, Eva-Britt Lönnback Yilma, Göran Månsson och Anette Manoti.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 16 maj i Fountain House lokaler på Götgatan 38.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft två styrelsemöten.

Arbetsgruppen
Arbetsgruppen har bestått av Eva Britt Lönnback Yilma, Claudette Skilving, Francesca Östberg, Heléne Nellvik och Charlotte Lundberg. Gun-Lis Angsell har varit adjungerad.

Fyra Sociala Salonger har hållits under året. Tre i Fountain House lokaler och en hos Barnrättsbyrån.

På den första salongen presenterade generalsekreterare Eliot Wieslander psykoterapeuten Kerstin Rhodin verksamheten Läkare i världen.

Den andra salongen hölls i samband med årsmötet. Ämnet var Att vara en person eller en diagnos – om återhämtning från psykisk ohälsa. Inledare var docent AlainTopor, och socionom Karin Lindroos, handledare på Fountain House.

Till den tredje salongen hade vi bjudit in Lars Gunnar Winsa, Leif Bergström och Amir Farihadi, samtliga verksamma i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, som berättade om projektet Skarpnäckslyftet.

Årets sista salong hölls på Barnrättsbyrån. Generalsekreteraren Elin Wernqvist berättade om byråns tillkomst och verksamhet under rubriken På Barns uppdrag –om Barnrättsbyrån och barns utsatthet.

Salongerna har samlat mellan 20 och 30 deltagare.

Inbjudan har gått ut till i första hand de som är medlemmar i Maivors Sociala Salong men också till personer som förväntats ha intresse för sociala frågor i Maivors anda.

Vidare har Magnus Waller intervjuats i tidningen Vision om Maivors Salong och i tidningen Socionomen har Anne-Ly Loosar skrivit en artikel om Maivors motto Hopp, snällhet och ett forskande öga. Claudette Skilving, Anette Bäckström och Gun-Lis Angsell har medverkat i Socionomdagarna med ett seminarium Vart är socialtjänsten på väg med återblick på hur socialt arbete bedrevs under tidigare decennier.

Magnus Waller som lämnat styrelsen har avtackats och Anette Manoti välkomnats i hans ställe.

Monica och Manne Bäckström har under året flyttat från Stockholm till Skåne men kommer att vara fortsatt aktiva i Salongens verksamhet.

Medlemmar
Sällskapet hade vi årets utgång 111 medlemmar, en ökning med 6 medlemmar sedan föregående årsskifte. Nya medlemmar tillkommer framförallt genom intresse för salongerna. Medlem i Sällskapet kan den bli, som vill verka för att behålla och utveckla socialt arbete baserat på relationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter.

Medlemsavgiften har under året varit 100 kr. Boken ”Ett annat sätt att se” ingår i medlemsavgiften.

Ekonomi
Intäkterna har bestått av medlemsavgifter och gåvor till fonden sammanlagt 1770 kronor. Kostnader har varit avgift för hemsidan, bankavgift, gåvor samt böcker vi skänkt till föreläsare, sammanlagt 3572,50 kronor.

Resultatet blev ett underskott på 1802,50 kronor

Tillgångar vid årets slut var bankmedel och de böcker vi har i lager.

Resultat- och balansräkning finns i ett särskilt dokument och redovisas på årsmötet.

Hemsida
På sällskapets hemsida har vi lagt ut information om salonger, minnesanteckningar från salonger och andra aktiviteter. Hemsidan har skötts av Monica och Manne.

Adress www.maivorssalong.se. Sällskapet har också en facebooksida, ”Maivors Sociala Salong”.

För styrelsen i april 2017

Gun-Lis Angsell Ordf. Kajsa Andersson, Gertrud Eriksson, Monica Bäckström (kassör),

Manne Bäckström, Eva Britt Lönnback Yilma, Göran Månsson, Anette Manoti

-----------------------------------------------------------------------

Protokoll från årsmöte med föreningen Maivors Sociala Salong

Måndagen den 22 maj 2017 i Fountain House, Götgatan 18, Stockholm
Närvarande: Gun-Lis Angsell, Eva Bergström, Monica Bäckström, Manne Bäckström,  Gertrud Eriksson, Kajsa Hagberg, Charlotte Lundberg, Eva Britt Lönnback Yilma, Anette Manoti, Göran Månsson, Helene Nellinge, Inga-Britt Nylund, Claudette Skivling, Francesca Östberg

1. Gun-Lis Angsell hälsade välkommen

2. Gun-Lis  Angsell valdes till mötesordförande

3. Monica Bäckström valdes till mötessekreterare

4. Kajsa Hagberg och Heléne Nellvik utsågs att justera protokollet

5.  Fråga om mötet var stadgeenligt utlyst (fyra veckor i förväg) besvarades med ja

6.  Verksamhetsberättelse för 2016 godkändes

7.   Kassör Monica Bäckström redogjorde för 2016 års ekonomiska utfall

8.   Revisor Inga Britt Nylund läste upp revisionsberättelsen

9.    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet  i enlighet med revisorns förslag

10.   Ordförande rapporterade om att ett förslag hade inkommit inför årsmötet från Socialpolitik om ev samarbete och rabatt för sällskapets medlemmar. Beslöts att tacka ja till erbjudandet om rabatt på tidningen Socialpolitik. Beslutet innebär att Salongens medlemmar får tidningen för 119 kr för två nummer. Frågan om samarbete hänsköts till styrelsemötet.

11. Som styrelseordförande återvaldes Gun-Lis Angsell och som kassör Monica Bäckström, vardera för ett år.

12.   Som övriga styrelseledamöter återvaldes Göran Månsson och Eva-Britt Lönnback Yilma på två år samt  Kajsa Andersson, Monica Bäckström, Gertrud Eriksson och Anette Manoti på ett år

13.    Manne Bäckström avgick ur styrelsen och avtackades

14.     Som revisor återvaldes Inga Britt Nylund för ett år 

15.     Som valberedning valdes för ett år Kajsa Hagberg och Claudette Skivling

16.      Årsmötet avslutades

Gun-Lis Angsell                                                         Monica Bäckström

mötesordförande                                                         mötessekreterare

Justeras:


Heléne Nellvik                                                            Kajsa Hagberg


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Årsmöte 2016

Maivors Sociala Salong

Årsmötet 2016 ägde rum den 16 maj i Fontain House lokaler, Götgatan Stockholm

Verksamhetsberättelse 2015 se under "Maivors fond"

Efter årsmötet följde salongen med inbjudna gäster Karin Lindroos och Alain Topor. Ämnet för kvällen var "Att var en person eller en diagnos"- en återhätmtning från psykisk ohälsa. Se vidare under "Nyheter och referat"!

Styrelse 2016: Kajsa Andersson, Gun-Lis Angsell, Manne och Monica Bäckström, Gertrud Eriksson, Eva Britt Lönnback, Göran Månsson och Anette Manoti.

Arbetsgrupp: Charlotte Lundberg, Helene Nellvik, Eva Britt Lönnback, Claudette Skilving och Francesca Östberg. Arbetsgruppen förbereder och arrangerar sociala salonger i Maivors anda. Se under "Nytt från Salongen".

Protokoll från årsmötet 2016 (klicka på texten)

Verksamhetsberättelse 2015 för Maivors Sociala Salong - ett fristående ideellt sällskap 

Styrelse 

Styrelsen har under 2015 bestått av: 

Gun-Lis Angsell ordförande, Monica Bäckström sekreterare/kassör, övriga ledamöter Kajsa Andersson, Manne Bäckström, Gertrud Eriksson, Eva Britt Lönnback Yilma, Göran Månsson och Magnus Waller. 

Årsmöte 

Årsmötet hölls den 7 maj i Fountain House lokaler på Götgatan 38 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft fyra styrelsemöten. 

Arbetsgruppen 

Arbetsgruppen har bestått av Eva Britt Lönnback Yilma, Claudette Skilving, Francesca Östberg och Heléne Nellvik och Charlotte Lundberg. Gun-Lis Angsell har varit adjungerad. 

Nytryck av boken 

I början av året lät vi nytrycka 100 ex av boken Ett annat sätt att se i socialt arbete och livet. 

Salonger 

Tre Sociala Salonger har hållits under året. Samtliga i Fountain House lokaler. 

Den första handlade om fosterbarn – Fosterbarn i tid och rum. Johanna Sköld och Ingrid Söderlind beskrev forsterbarnsvårdens utveckling från mitten av 1800 talet till i dag. 

Den andra salongen hölls i samband med årsmötet och var en uppföljning av tidigare Salong om människor som tigger. Kulturgeograf Erik Hansson var inbjuden som inledare. Den tredje salongen, i oktober, hade rubriken Lojal, lydig och tyst, psykologieforskaren Wanja Astvik om styrning och arbetsvillkor i socialtjänsten och om socialsekreterares strategier att hantera sina arbetsvillkor när obalansen mellan resurser och krav är för stor. 

Varje salong har samlat omkring 30 deltagare. 

Inbjudan har gått ut till i första hand de som är medlemmar i Maivors Sociala Salong men också till personer som förväntats ha intresse för sociala frågor i Maivors anda. 

Medlemmar 

Sällskapet hade vi årets utgång 105 medlemmar, en ökning med 25 medlemmar sedan föregående årsskifte. Nya medlemmar kommer till framförallt genom intresset för salongerna. 

Medlem i Sällskapet kan den bli, som vill verka för att behålla och utveckla socialt arbete baserat på relationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter. Medlemsavgiften har under året varit 100 kr. Boken ”Ett annat sätt att se” ingår i medlemsavgiften. 

Ekonomi 

Intäkter:gåvor/medlemsavgifter 2980 kronor Kostnader:föreläsararvode/reseersättning, hemsidan, boken, gåvor, bankostnader 6192 kronor 

Resultat: Underskott 3212 kronor 

Hemsida På sällskapets hemsida ”Maivors Sociala Salong” finns information om vad som pågår 

Adress www.maivorssalong.se. Sällskapet har även en facebooksida. 

Övrigt : Sällskapet har skänkt 500 kr till föreningen ”Hjärta till hjärta” och 1000 kr till stiftelsen Fountain House. 

För styrelsen i april 2016 

Gun-Lis Angsell, ordförande, Monica Bäckström, kassör 

Ledamöter: Kajsa Andersson,  Gertrud Eriksson, Manne Bäckström, Eva Britt Lönnback Yilma, Göran Månsson, Magnus Waller

Eva Britt Lönnback Yilmainfo@maivorssalong.se© Manne Bäckström 2013